download.png

פנינסולה מגיעה לבורסת היהלומים הישראלית!

קבוצת פנינסולה הנה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב והמתמחה במתן אשראי לעסקים בישראל.

קיר הבורסה