top of page
download.png

פנינסולה מגיעה לבורסת היהלומים הישראלית!

קבוצת פנינסולה הנה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב והמתמחה במתן אשראי לעסקים בישראל.

קיר הבורסה

bottom of page