top of page

מדיניות פרטיות

נובה פרסום בע"מ, רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר שכתובתו www.novamedia.co.il המציג פרויקטים שלנו (להלן יחד: "האתר"). מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר וסוקר, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באתר.

המידע שנאסף (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי מידע של נובה מדיה והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

 

אינכם מחויבים על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. בעצם המשך גלישתכם באתר הנכם מביעים את הסכמתכם למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיכם לפי מדיניות זו, כמפורט להלן.

                                                                                        

1. סוגי המידע שאנו אוספים

בעת שימושכם באתר, ועל מנת שנוכל להיענות לפניות שתבקשו להעביר אלינו באמצעות האתר (לרבות הרשמה לקבלת עדכונים נוספים), אנו עשויים לבקש מכם פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופירוט של תוכן פנייתכם.

 

כמו כן, cookies המופעלים באתר (כמפורט להלן) עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו'. המידע המפורט בסעיף 1 זה יכונה להלן "המידע שנאסף".

                                              

2. מטרות האיסוף והשימוש במידע:

אנו עושים שימוש במידע שנאסף למטרות הבאות:

יצירת קשר ומתן שירותים;שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות בדרך של הצגת פרסומות מותאמות אישית ברשתות חברתיות

תפעול האתר, פיתוחו, שיפורו וניהולו.

אבטחת מידע על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.

 

3. מסירת מידע לצד שלישי

אנו רשאים להעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים במקרים הבאים: 

  • לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים הניתנים לנו בקשר עם האתר או בקשר עם פנייתכם אלינו באמצעות האתר (לדוגמא: אנו עשויים לאחסן הודעה שתשאירו באתר במערכת ניהול לקוחות המוצעת ע"י חברה חיצונית);

  • ליועצים המקצועיים שלנו (כגון עורכי דין, רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם;

  • אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

  • במקרה של מחלוקת משפטית ביניכם (ו/או גורם מטעמכם) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור; בהתאם לדרישות כל דין ו/או דרשות מוסמכת.

 

4. COOKIES

האתר משתמש ב-  .cookies  cookies  הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו'. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים

בין היתר, האתר נעזר בטכנולוגיות שונות של צדדים שלישיים, כגון  Facebook,  ,GOOGLE על מנת לאסוף נתונים אודות פעילותכם באתר ולהציג לכם, בעת שאתם מבקרים ברשתות חברתיות או באתרים של צדדים שלישיים, תכנים שיווקיים ופרסומות שעשויים לעניין אתכם.

 

5. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר זה. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף תוך שלושה (3) ימים מיום שפורסמה באתר הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות. כל שאר השינויים, וכן שינויים מהותיים שהדין מחייב שייכנסו לתוקף באופן מיידי, ייכנסו לתוקף מיד עם פרסום המדיניות המעודכנת באתר. אנו נראה בהמשך שימושכם באתר לאחר עדכון מדיניות זו כהסכמתכם לתוכן המדיניות המעודכנת.

 

6. יצירת קשר

אם יש לכם שאלות בקשר עם מדיניות פרטיות זו, אתם מוזמנים לפנות אלינו בדרכים הבאות: alex@novamedia.co.il

כדי שנוכל לטפל בפנייתכם באופן מיטבי, אתם מתבקשים לציין בפניה את שמכם המלא ופרטים ליצירת קשר אתכם (שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון).

 

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ב-  24 באוקטובר 2019.

bottom of page